Go to the content

Locatelli

Go back to Mundo Digital
Full screen

Tutorial sobre como criar um caramujo no Blender

October 2, 2014 14:17 , by Roberto Locatelli - 0no comments yet | No one following this article yet.
Viewed 419 times
Licensed under CC (by)

Fiz um tutorial para o Blender, sobre como criar um caramujo.

Aqui a versão em português: https://www.youtube.com/watch?v=00BkaBMiKvg

E aqui a versão em inglês: https://www.youtube.com/watch?v=1IcemWUMM1o

É um tutorial para nível básico e intermediário.


Այս հոդվածի պիտակները: blender seashell caramujo 3d

0no comments yet

    Մեկնաբանություն թողնել

    The highlighted fields are mandatory.

    Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից:

    Հրաժարում