Go to the content

News

Go back to Videos
Full screen Suggest an article

O momento em que a PM-RJ ataca covardemente o povo que cantava o Hino Nacional Brasileiro

April 29, 2017 22:58 , by Bertoni - 0no comments yet | No one following this article yet.
Viewed 1273 times

Source: Bertoni

0no comments yet

  Մեկնաբանություն թողնել

  The highlighted fields are mandatory.

  Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից:

  Հրաժարում

  Notícias

  News

  My network